1. DEFINICJE

 1. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY (PROGRAM)– program organizowany przez Firmę Pixelia s.c. , adres: ul. Cedrowa 64 80-180 Gdańsk w którym uczestniczą Klienci Sklepu Internetowego posiadający zarejestrowane Konto Klienta. W ramach Programu jego uczestnicy gromadzą punkty, za pomocą których możliwe jest dokonywanie płatności w Sklepie.
 2. KLIENT– Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. KONTO KLIENTA (KONTO)- to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 4. UCZESTNIK PROGRAMU- Klient, który dokonał rejestracji swoich danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem wystawienniczesystemy.com.pl.
 5. PRODUKT– Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 7. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.wystawieniczesystemy.com.pl, umożliwiający Klientowi zakup Produktu.
 8. ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli złożone przez Klienta, które w sposób jednoznaczny i klarowny określa rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin opisuje zasady działania Programu Lojalnościowego organizowanego przez Pixelia s.c. , adres: ul. Cedrowa 64 80-180 Gdańsk, REGON 220530383, NIP 583-30-06-851 (zwaną dalej „Organizatorem”). W regulaminie opisane są warunki uczestnictwa w programie, oraz zasady przyznawania punktów za dokonywane zakupy.
 2. Program Lojalnościowy funkcjonuje w ramach działania Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.wystawieniczesystemy.com.pl.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada zarejestrowane przez siebie Konto w Sklepie. Rejestracji Konta dokonać można bezpośrednio na stronie www.wystawieniczesystemy.com.pl.
 2. Ilość zgromadzonych punktów w Programie Lojalnościowym Klient może sprawdzić wyłącznie poprzez zalogowanie się do swojego Konta Klienta i przechodząc do zakładki Program Lojalnościowy. Informacje te nie są przesyłane ani telefonicznie, ani poprzez e-mail.

4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

 1. Klient będący Uczestnikiem Programu otrzymuje punkty poprzez zakup towarów w Sklepie Internetowym www.wystawieniczesystemy.com.pl.
 2. Punkty przyznawane są wg następującej reguły: Klient Sklepu będący jednocześnie Uczestnikiem Programu, otrzymuje 1 punkt za każde pełne 10 PLN brutto z wartości zamówienia złożonego w Sklepie www.wystawieniczesystemy.com.pl.
 3. Punkty przyznawane są po opłaceniu przez Klienta wszelkich należności wynikających z zawartej ze Sklepem Umowy Sprzedaży. Punkty przyznawane są za każdy zakup tylko jeden raz.
 4. W przypadku, kiedy Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów, za zakup których otrzymał punkty, punkty te są odejmowane z Konta Klienta przez Organizatora Programu. Suma odjętych punktów wyliczana jest na podstawie wartości towarów, z których nabycia Klient zrezygnował, tj. za każde pełne 10zł brutto odejmowany jest 1 punkt. Klient może zrezygnować z nabycia towaru m.in. poprzez odstąpienie od umowy, zwrot nabytego towaru, itp.
 5. Nie istnieje możliwość łączenia punktów gromadzonych na różnych Kontach Klienta. Gromadzone punkty są niezbywalne.

5. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH PUNKTÓW

 1. Punkty mogą zostać wykorzystane przy przyszłych zakupach dokonywanych w Sklepie przez Uczestnika Programu. Od Uczestnika Programu zależy, w którym momencie wykorzysta zgromadzone punkty.
 2. Za pomocą zgromadzonych punktów Uczestnik Programu może opłacić przyszłe zamówienia. Wartość jednego punktu równa jest 0,20 PLN brutto.
 3. W celu wykorzystania zgromadzonych punktów, Uczestnik Programu składa zamówienie w Sklepie, a następnie po przejściu do koszyka, w polu „Wybierz rodzaj płatności” z listy rozwijanej wybiera „Płatność punktami”. Wartość zgromadzonych punktów musi w pełni pokrywać wartość zamówienia, w przypadku którego Uczestnik Programu chce dokonać płatności punktami. W przypadku, kiedy całkowita wartość zgromadzonych punktów jest niższa niż wartość zamówienia, dokonanie płatności punktami jest niemożliwe.
 4. Punkty nie są wymieniane na pieniądze. Punkty przyznawane są bezterminowo i nie wygasają.

5. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Organizator Programu ma prawo do wypowiedzenia uczestnictwa w Programie w każdym czasie każdemu Uczestnikowi, który narusza zasady Regulaminu Sklepu (dostępnego na stronie http://www.wystawienniczesystemy.com.pl/pl/content/regulamin-sklepu) oraz Regulaminu Programu Lojalnościowego. Okres wypowiedzenia ustala się na 14 dni, liczone od daty złożenia Uczestnikowi przez Organizatora Programu oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 2. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Organizator zaprzestaje przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celach realizacji Programu w momencie otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie Lojalnościowym.
 3. Uczestnik, którego uczestnictwo w programie ustaje, traci wszystkie zgromadzone i niewykorzystane punkty.

6. ZMIANA REGULAMINU PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Firma Pixelia s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu Lojalnościowego w każdym momencie prowadzonej działalności. Zmiany Regulaminu obowiązują wyłącznie dla Umów Sprzedaży zawartych po dokonaniu danej zmiany w niniejszym Regulaminie. Dla wcześniejszych Zamówień stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o wprowadzonych w Regulaminie zmianach drogą pisemną na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Zmiany są wiążące dla Klienta, jeżeli został on prawidłowo poinformowany o zmianach i jeżeli Klient nie zrezygnował z uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie Sklepu oraz będzie przesłana Uczestnikom Programu na podany adres e-mail co najmniej na 30 dni przed zakończeniem Programu. Uczestnik programu będzie mógł wykorzystać zgromadzone punkty w terminie 30 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu funkcjonowania Programu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Zasady poufności i ochrony danych osobowych Uczestników Programu Lojalnościowego opisane są w Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie  oraz w Polityce Prywatności będącej do wglądu na stronie